Παρακάτω παρουσιάζονται οι κατηγορίες συγκεκριμένων προϊόντων όταν πρόκειται για θαλάσσια μεταφορά:

Κατηγορία IMO

Περιγραφή

Κατηγορία 1

Εκρηκτικά

1.1

Ουσίες και αντικείμενα που παρουσιάζουν πιθανότητα έκρηξης

1.2

Ουσίες και αντικείμενα που παρουσιάζουν πιθανότητα μικρής έκρηξης

1.3

Ουσίες και αντικείμενα που παρουσιάζουν κίνδυνο πυρκαγιάς και ίσως μικρή έκρηξη ή και τα δύο αλλά όχι έκρηξη μεγάλης έκτασης

1.4

Ουσίες και αντικείμενα που δεν παρουσιάζουν κάποιο σημαντικό κίνδυνο

1.5

Ουσίες με μεγάλο κίνδυνο έκρηξης

1.6

Ουσίες που δεν παρουσιάζουν κίνδυνο μαζικής έκρηξης

Κατηγορία 2

Αέρια: Συμπιεσμένα, σε υγρή μορφή ή διαλυμένα υπό πίεση

2.1

Εύφλεκτα αέρια

2.2

Μη εύφλεκτα αέρια

2.3

Τοξικά αέρια

Κατηγορία 3

Εύφλεκτα Υγρά

3.1

Υγρά με χαμηλό σημείο ανάφλεξης (σημείο ανάφλεξης κάτω από -18C.)

3.2

Υγρά με μεσαίο σημείο ανάφλεξης (σημείο ανάφλεξης στους -18C μέχρι τους +23C.)

3.3

Υγρά με υψηλό σημείο ανάφλεξης (σημείο ανάφλεξης στους +23C και μέχρι τους +61C.)

Κατηγορία 4

Εύφλεκτα στερεά ή ουσίες

4.1

Εύφλεκτα στερεά

4.2

Ουσίες που εμφανίζουν πιθανότητα αυτανάφλεξης

4.3

Ουσίες οι οποίες όταν έρθουν σε επαφή με νερό απελευθερώνουν εύφλεκτα αέρια

Κατηγορία 5

Οξειδωμένες ουσίες (παράγοντες) και Οργανικά Υπεροξείδια

5.1

Οξειδωμένες ουσίες (παράγοντες) με οξυγόνο με αυξητικό ρίσκο πυρκαγιάς

5.2

Οργανικά υπεροξείδια που φλέγονται γρήγορα και είναι ευαίσθητα στην επαφή ή την τριβή.

Κατηγορία 6

Τοξικές και Μολυσματικές Ουσίες

6.1

Τοξικές Ουσίες

6.2

Μολυσματικές Ουσίες

Κατηγορία 7

Ραδιενεργές Ουσίες

Κατηγορία 8

Διαβρωτικά

Κατηγορία 9

Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και αντικείμενα *

MHB

Αντικείμενα επικίνδυνα μόνο όταν είναι σε μεγάλη ποσότητα **

*

Ρυπαντικές ουσίες που δεν παρουσιάζουν άλλη επικινδυνότητα ανήκουν στην κατηγορία 9

**

Οι κανονισμοί για τα επικίνδυνα υλικά μόνο όταν είναι σε μεγάλη ποσότητα δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που αυτά τα υλικά μεταφέρονται σε κλειστά κοντέϊνερ.

 

   2  3  4

Εκρηκτικό

Εκρηκτικό

Εύφλεκτο Αέριο

Μη εύφλεκτο, συμπιεσμένο αέριο

 5  6  7  8

Τοξικό Αέριο

Εύφλεκτο Υγρό

Εύφλεκτο Στερεό

Αυτοαναφλεγόμενο

 9  10  11  12

Επικίνδυνο όταν βραχεί

Οξειδωτικός Παράγοντας

Οργανικό Υπεροξείδιο

Τοξικό

 13  14  15  16

Μολυσματική Ουσία

Ραδιενεργό

Ραδιενεργό

Ραδιενεργό

 17  18  19  20

Ραδιενεργό

Διαβρωτικό

Ρυπαντική Ουσία

Διάφορα